پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

  
 فرهادفتحي
مدير فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
تلفن :66430438
فكس :66430437
پست الكترونيك :F.Fathi@iate.ir   

                                  

 
سيد مهدي عامري
رئيس اداره مرکز اسناد آموزشی و ترویجی
تلفن :66430466
پست الكترونيك  :  M.Ameri@iate.ir

 
سركار خانم حميديه
كارشناس مسئول فناوری آموزشی
تلفن :66430437
پست الكترونيك :M.hamidieh@iate.ir

 
 
سركار خانم ذبيحي
كارشناس ويراستاري
تلفن 66430437
پست الكترونيك :F.zabihi@iate.ir

 

سرکار خانم شیری 

کارشناس مسئول خدمات شبکه و مرکز داده
 

   
 

 

   

 

 

 


 
 

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0